بــــــــــاور صادقانه...

دوســـــــــت داشتـــــــــن
 
یک نوع بـــــــــــــــاور است
 
خوش به حال آن  بـــــــــــــــاوری که  
 
صــــــــــــــــادقـــــانــــــــه باشـــــــــــــــــد...!
/ 2 نظر / 6 بازدید