عهد...!

با تو عهد بستم

 عهدی مقدس تر از تمام عهدها

مـــــــــــــــــن

تمــام نمـــی شـــوم...

در عـشـقت ...

ثــــانیـــه بـــه ثــــانیــــه ...

شـــروع مـــی شــــوم!

از اینجا تا همیشه...!

/ 3 نظر / 7 بازدید
nobody

مهربانیت را مرزی نیست... یقین دام قبل از آفرینشت، فرشته ای بوسیده باشد قلبت را...

مهدی

از کسی که می رود نخواه که بماند همه ی ماضی ها این روزها بعیدند...