چه زیباست بخاطر تو زیستن

وبرای تو ماندن

وبه پای تو سوختن

وچه تلخ وغم انگیز است

دور از تو بودن و برای تو گریستن

وبه عشق ودنیای تو نرسیدن

 ای کاش میدانستی

بدون تو وبه دور از دستهایمهربانت زندگی چه ناشکیباست...!

/ 0 نظر / 3 بازدید