قفس کوچک

هرلحظه حرفی در مازاده می شود.

هرلحظه دردی سربر می دارد

وهرلحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان ورنجور ماجوش می کند.

این ها برسینه می ریزندوراه فراری نمی یابند.

مگر این قفس کوچک استخوانی،

گنجایشش چه اندازه است؟

/ 0 نظر / 3 بازدید