دوست دارم عاشقت باشم ولیکن بی نشانه

از غمت تنها بسوزم همچو یاری مخفیانه

دوست دارم عاشقت باشم ننالم در فراقت

سر دهم آوای وصلت با سرودی عاشقانه

/ 0 نظر / 3 بازدید