وقتی پروانه ی عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد ،

 تازه قصه ی زندگی شروع می شود ،

زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد...!

/ 0 نظر / 3 بازدید