خداوندا

پریشانم
چه می خواهی تو از جانم ؟!
مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی

خداوندا !
اگر روزی بشر گردی
زحال بندگانت با خبر گردی
پشیمان میشوی از قصه خلقت از این بودن از این بدعت
خداوندا تو مسئولی
خداوندا تو می دانی که انسان بودن وماندن
در این دنیا چه دشوار است
چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است  

/ 0 نظر / 4 بازدید