عشق ارزان

دوره ارزانیست

دل ربودن ارزان

دل شکستن ارزان

دوستی ارزان است

دشمنیها ارزان

چه شرافت ارزان

تن عریان ارزان

آبروقیمت یک تکه نان

 

ودروغ ازهمه چیزارزانتر

قیمت عشق چقدرکم شده است....!

کمترازآب روان

وچه تخفیف بزرگی خورده قیمت هرانسان!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید